Skip to main content

Πολιτικές και Συμφωνίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ «CINEDU»

Καλώς ορίσατε στον ιστότοπο της ψηφιακής πλατφόρμας κινηματογραφικών ταινιών για τα σχολεία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (εφεξής «ΕΚΚ») www.cinedu-gfc.gr (εφεξής CINEDU). Το Έργο «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» με κωδικό 2021ΣΕ31410000 / 5074743  έχει ενταχθεί και υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Το EKK υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005 - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ), ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που υπάγεται στη Γενική Κυβέρνηση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1Β του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) και είναι ο κύριος φορέας άσκησης της κινηματογραφικής πολιτικής στην Ελλάδα. To EKK εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χατζοπούλου 9 και Θ. Ιωαννίδη 6, ΤΚ 11524, με ΑΦΜ 094027282 και ΔΟΥ Ψυχικού.  

Η εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε, που εδρεύει στην Καλλιθέα, λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 46 - 48, ΤΚ 17676, με ΑΦΜ 095345731 και ΔΟΥ Καλλιθέας, είναι ο αρμόδιος πάροχος που έχει αναλάβει τις τεχνικές αναβαθμίσεις, τη συντήρηση, την τεχνική υποστήριξη και τη φιλοξενία του ιστότοπου, αναφορικά με τον κατάλογο των προσφερόμενων ταινιών και το συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό. Η εταιρεία MOVING SCOPE SAS με έδρα στο Παρίσι, επί της οδού Φοντέν ο Ρουά (rue de la Fontaine au Roi), αρ. 59, ΤΚ 75011 και ΑΦΜ (VAT) FR67519405401 έχει αναλάβει την παροχή υπηρεσίας streaming των κινηματογραφικών ταινιών. 

Ο ιστότοπος, εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, προορίζεται αποκλειστικά για χρήση στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά την ελληνική επικράτεια. Ειδικότερα, ο ιστότοπος επιτρέπει στους εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες σχολείων της Ελλάδας να έχουν πρόσβαση σε έναν κατάλογο ταινιών και ειδικά διαμορφωμένου συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού. Καθώς και στη δυνατότητα προβολής των ταινιών μέσω εξειδικευμένης υπηρεσίας ροής δεδομένων (streaming). 

H επίσκεψη και η χρήση του ιστότοπου και των διαθέσιμων περιεχομένων σε αυτόν (ταινίες, εκπαιδευτικά αρχεία), διέπονται από τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης (εφεξής οι «ΓΟΠΧ»). Κατά τη σύνδεση και την επίσκεψη/χρήση του ιστότοπου και των περιεχομένων από τον χρήστη ισχύει η εκάστοτε έκδοση των ΓΟΠΧ. Το ΕΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει ένδικα μέσα κατά του χρήστη σε περίπτωση παράβασης των ΓΟΠΧ. Στην περίπτωση που ο χρήστης είναι φυσικό πρόσωπο και ανήλικος, υπενθυμίζεται ότι οι γονείς (ή οι ασκούντες τη γονική μέριμνα) εγγυώνται για την τήρηση των ΓΟΠΧ από τον χρήστη. Ομοίως, υποχρεούνται εκ του νόμου να επιβλέπουν τη χρήση των διαθέσιμων ψηφιακών πόρων στον ιστότοπο από τα παιδιά τους (ή τους ανηλίκους).  

 

ΟΡΙΣΜΟΙ  

Στους ΓΟΠΧ, οι όροι που εμφανίζονται παρακάτω έχουν την ακόλουθη σημασία:  

«Ιστότοπος»: ο ιστότοπος με την ονομασία CINEDU απευθύνεται στα Σχολεία (Δημοτικά - Γυμνάσια - Λύκεια - ΕΕΕΕΚ - ΣΔΕ) της Ελλάδας και επιχειρεί να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε όλους/ες τους μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς της χώρας. 

Οι στόχοι του έργου είναι:  

  • η χρήση του κινηματογράφου ως εκπαιδευτικό εργαλείο για τις ανάγκες του αναλυτικού προγράμματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
  • η συζήτηση γύρω από θέματα που αφορούν τα παιδιά και τους εφήβους, 
  • η εισαγωγή των παιδιών στην τέχνη του κινηματογράφου και την οπτικοακουστική παιδεία γενικότερα, και 
  • η πρόσβαση των παιδιών σε ταινίες εθνικής και παγκόσμιας φιλμογραφίας υψηλής ποιότητας. 

«Χρήστης(-ες)»: οι εκπαιδευτικοί και, κατά περίσταση, οι μαθητές/τριες που συμμετέχουν στην προσφερόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα 

«Περιεχόμενο(-α)»: τα προτεινόμενα στοιχεία του ιστότοπου για τους χρήστες, όπως οι ταινίες και το συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό.  

«Ταινίες»: οι ταινίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο CINEDU έχουν προταθεί από τους αρμόδιους αναδόχους, ήτοι τις εταιρείες Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, Long Run Productions και  Anemon Productions και η τελική επιλογή προέκυψε από εμπειρογνώμονες του ΕΚΚ και σχετική απόφαση έγκρισης του ΔΣ της αναθέτουσας αρχής.  

«Streaming»: τεχνολογία ροής δεδομένων μέσω διαδικτύου που επιτρέπει στους χρήστες, εφόσον το ζητήσουν, να αποκτήσουν πρόσβαση στην ταινία μέσω της υπηρεσίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ώστε να υλοποιήσουν μία ατομική ή ομαδική προβολή, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΠΧ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ  

Για την ολοκληρωμένη πρόσβαση στον ιστότοπο, το ΕΚΚ απαιτεί ο χρήστης να έχει αποδεχτεί πρωτύτερα τους ΓΟΠΧ. Αν ο χρήστης δεν αποδεχθεί τους ΓΟΠΧ, δεν θα μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό και να χρησιμοποιεί τα μέρη του ιστοτόπου που απαιτούν πιστοποίηση χρήστη μέσω εγγραφής. Κατά την αποδοχή των ΓΟΠΧ, ο χρήστης πρέπει να δηλώσει ότι έλαβε γνώση των ΓΟΠΧ στο σύνολό τους και ότι δεσμεύεται να τους τηρεί. Το ΕΚΚ δύναται να ενημερώνει τους ΓΟΠΧ, με κύριο σκοπό την προσαρμογή τους στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε σχέση με τον ιστότοπο και/ή τη χρήση του, καθώς και τις τεχνολογικές και/ή νομοθετικές εξελίξεις. Οι τροποποιήσεις αυτές θα γνωστοποιούνται στον χρήστη, ο οποίος θα τις αποδέχεται εκ νέου, για να μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ 

2.1. Εξοπλισμός 

Η πρόσβαση στον ιστότοπο γίνεται μέσω του Διαδικτύου, 24 ώρες το 24ωρο, απευθείας στην ακόλουθη διεύθυνση: www.cinedu-gfc.gr. Για την προβολή των ταινιών μέσω streaming χρησιμοποιείται προσαρμοζόμενη ροή (bitrate) που σημαίνει ότι η ποιότητα ροής θα προσαρμοστεί αυτόματα με βάση την ταχύτητά σας στο διαδίκτυο. Για ροή υψηλής ευκρίνειας (HD) συνιστούμε συνδέσεις VDSL, καλωδίων ή οπτικών ινών, καθώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε σταθερή ροή HD σε ADSL. Εάν η σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο είναι κακή ή διακόπτεται, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την αναπαραγωγή. Δοκιμάστε να μειώσετε τον ρυθμό μετάδοσης bit αναπαραγωγής. Οι απαιτήσεις για υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows είναι: Windows 7, Windows 8.1 ή Windows 10 και προγράμματα περιήγησης τα Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge ή Opera. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, καθώς οι προηγούμενες εκδόσεις ενδέχεται να μην υποστηρίζονται. Ο Internet Explorer δεν υποστηρίζεται πλέον. Οι απαιτήσεις για υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Mac είναι: Mac OSX 10.12 ή νεότερη έκδοση και προγράμματα περιήγησης Google Chrome, Firefox, Safari ή Opera. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, καθώς οι προηγούμενες εκδόσεις ενδέχεται να μην υποστηρίζονται. Για συσκευές iPhone/iPad μπορείτε να παρακολουθήσετε το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το Safari το οποίο απαιτεί την iOS 11.2 ή νεότερη έκδοση. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, καθώς οι προηγούμενες εκδόσεις ενδέχεται να μην υποστηρίζονται. Για συσκευές με λειτουργικό Android, μπορείτε να παρακολουθήσετε το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το Chrome το οποίο απαιτεί την έκδοση Android 6.0 ή νεότερη. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, καθώς οι προηγούμενες εκδόσεις ενδέχεται να μην υποστηρίζονται. Οι συσκευές με λειτουργικό Linux δεν υποστηρίζονται και δεν θα λειτουργούν. 

2.2. Διαδικασίες πρόσβασης στον ιστότοπο  Ο ιστότοπος είναι προσβάσιμος σε παγκόσμιο επίπεδο, όμως η πρόσβαση των πιστοποιημένων χρηστών στο συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό και τις ταινίες θα είναι διαθέσιμη μόνο στην Ελλάδα. Απαγορεύεται ρητά να παρακάμπτονται, να απενεργοποιούνται ή να τροποποιούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις πρόσβασης. Το ΕΚΚ παραχωρεί στον χρήστη το δικαίωμα της ελεύθερης, δωρεάν, μη αποκλειστικής πρόσβασης, με σκοπό την ατομική ή ομαδική παρακολούθηση στο πλαίσιο μίας σχολικής, εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Το εν λόγω δικαίωμα πρόσβασης επιτρέπει στον χρήστη να ανατρέχει στον ιστότοπο και τα περιεχόμενα (ταινίες, συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, λοιπά στοιχεία) σύμφωνα με τους ΓΟΠΧ. Διευκρινίζεται ότι, στο πλαίσιο χρήσης του ιστότοπου, οι πιστοποιημένοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση μόνο στις εγκεκριμένες ταινίες και περιεχόμενα με βάση την τοποθεσία τους. Επιπλέον, η πρόσβαση στον ιστότοπο, καθώς και η χρήση του ιστότοπου και των περιεχομένων του, προορίζονται αποκλειστικά για εκπαιδευτική χρήση σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας.  

 2.3. Διαδικασίες εγγραφής και σύνδεσης 

Για τη χρήση του ιστότοπου, ο χρήστης θα πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό τηρώντας τις παρακάτω προϋποθέσεις. Ο χρήστης οφείλει να συμπληρώσει σωστά τη φόρμα εγγραφής και, ειδικότερα, να παράσχει ακριβή και πλήρη στοιχεία.  

2.3.1. Εγγραφή εκπαιδευτικού 

  1. i. Επικοινωνία μεταξύ του Σχολείου και του Τμήματος Διαχείρισης Ιστοσελίδας Η διεύθυνση κάθε σχολείου μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα με το Τμήμα Διαχείρισης Ιστοσελίδας στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για να ορίσει τους/τις εκπαιδευτικούς που πρόκειται να συνδεθούν προσδιορίζοντας το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου τους. 
  2. ii. Δημιουργία λογαριασμού α. Επιλέγετε «σύνδεση» δίπλα στην ταινία που σας ενδιαφέρει για να μεταβείτε στη σελίδα εγγραφής β. Στη σελίδα εγγραφής επιλέγετε «δημιουργήστε νέο λογαριασμό» γ. Αποδέχεστε, εάν συμφωνείτε, το κείμενο «Όροι και πολιτική χρήσης» δ. Συμπληρώνετε τα υποχρεωτικά πεδία («όνομα χρήστη», «κωδικός πρόσβασης», «διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου», «όνομα», «επώνυμο», «γεωγραφική περιφέρεια», «σχολική μονάδα», «τηλέφωνο σχολείου» και «διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου σχολείου») ε. Επιλέγετε το «δημιουργία του λογαριασμού μου» στ. Το Τμήμα Διαχείρισης Ιστοσελίδας ελέγχει τα στοιχεία που υποβάλατε και εγκρίνει την εγγραφή σας  ζ. Εάν γίνει αποδεκτή η εγγραφή σας, λαμβάνετε μήνυμα αποδοχής στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου        που δηλώσατε.           
  3. iii. Σύνδεση ως εγγεγραμμένος χρήστης Ως εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε ανά πάσα στιγμή να συνδέεστε στην πλατφόρμα με το «όνομα χρήστη» και τον «κωδικό πρόσβασής» σας.              
  4. iv. Διαγραφή λογαριασμού Εάν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε να διαγραφεί ο λογαριασμός σας, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα μέσω μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..  

2.3.2. Περιήγηση στο εκπαιδευτικό υλικό

Στη σελίδα «Όλο Το Εκπαιδευτικό Υλικό» μπορείτε να δείτε τα διαθέσιμα μαθήματα για     κάθε ταινία του CINEDU. Στη σελίδα «Τα Μαθήματα Μου»  μπορείτε να δείτε τα μαθήματα στα οποία είστε εγγεγραμμένοι. Για να εγγραφείτε σε κάποιο μάθημα αρκεί να συνδεθείτε από τη σελίδα της αντίστοιχης ταινίας ή να το επιλέξετε από τη σελίδα «Όλο Το Εκπαιδευτικό Υλικό». Επίσης, στο πεδίο «Αναζήτηση» μπορείτε να εισάγετε το όνομα του μαθήματος που επιθυμείτε να εμφανιστεί.  Στην πλατφόρμα CINEDU μπορείτε να επιλέγετε τις ετικέτες που χαρακτηρίζουν κάθε ταινία και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό για να εμφανιστούν όλες οι συναφείς επιλογές (π.χ. επιλέγοντας την ετικέτα «Δημοτικό» εμφανίζονται όλα τα αποτελέσματα που συνδέονται με τη βαθμίδα «Δημοτικό», επιλέγοντας «Φυσική αγωγή» εμφανίζονται όλα τα αποτελέσματα που συνδέονται με το μάθημα «Φυσική αγωγή» κ.ο.κ.). Ανά πάσα στιγμή, πιέζοντας το λογότυπο «CINEDU» πάνω αριστερά, μπορείτε να επιστρέψετε στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας.  

2.3.3. Σύνδεση με την πλατφόρμα streaming    

i. Δημιουργία λογαριασμού σελίδας streaming  Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο περιβάλλον e-learning, θα λάβετε στο e-mail σας πρόσκληση για δημιουργία λογαριασμού στη σελίδα streaming.  Eπιλέγετε «Δημιουργία λογαριασμού» και συμπληρώνετε τα πεδία (Όνομα, Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου, Κωδικός). Επίσης, εάν συμφωνείτε, αποδέχεστε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Είναι σημαντικό, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στις ταινίες, να χρησιμοποιήσετε το ίδιο e-mail με αυτό που εγγραφήκατε στην πλατφόρμα των μαθημάτων.      

ii. Σύνδεση ως εγγεγραμμένος χρήστης Ως εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε ανά πάσα στιγμή να συνδέεστε στην πλατφόρμα με τη «Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου» και τον «Κωδικό» σας. Εφόσον έχει ελεγχθεί η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου σας από το Τμήμα Διαχείρισης Ιστοσελίδας, θα έχετε πρόσβαση σε όλες τις ταινίες της πλατφόρμας για διοργάνωση εκπαιδευτικής προβολής.    

iii. Διαγραφή λογαριασμού  Εάν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε να διαγραφεί ο λογαριασμός σας, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα μέσω μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..  

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  

Ο ιστότοπος, το σύνολο των στοιχείων του και οι ταινίες προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ειδικότερα από το δικαίωμα του δημιουργού και από το δικαίωμα επί εμπορικών σημάτων. Το δικαίωμα πρόσβασης στον ιστότοπο το οποίο παραχωρείται στον χρήστη (σύμφωνα με το άρθρο 2.2 των ΓΟΠΧ) δεν συνεπάγεται καμία έγκριση αναπαραγωγής ή αναπαράστασης του ιστότοπου και των περιεχομένων του, εν όλω ή εν μέρει. Ως εκ τούτου, χωρίς την πρωτύτερη γραπτή έγκριση του ΕΚΚ, κάθε αναπαραγωγή ή αναπαράσταση του ιστότοπου και/ή των περιεχομένων του, εν όλω ή εν μέρει, πέραν των νόμιμων εξαιρέσεων που προβλέπονται από τον Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, συνιστά πράξη  παραποίησης/απομίμησης και μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια. Συνεπώς, ο χρήστης, υπό την απειλή αστικών και/ή ποινικών κυρώσεων, απαγορεύεται να προβεί ή να ζητήσει από κάποιον άλλον να προβεί στην αναπαράσταση, αναπαραγωγή, προσαρμογή, τροποποίηση, μεταβίβαση, εμπορική διάθεση, διανομή ή απομίμηση του ιστότοπου ή των περιεχομένων του, εν όλω ή εν μέρει. Ομοίως, απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση των λογότυπων και/ή των σημάτων που υπάρχουν στον ιστότοπο δίχως τη ρητή συγκατάθεση του ΕΚΚ. Οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη αναπαραγωγή ή αναπαράσταση θα εκλαμβάνεται ως παραποίηση/απομίμηση και θα ισχύουν οι ανάλογες κυρώσεις. Ο χρήστης αποδέχεται ότι το ΕΚΚ έχει τον αποκλειστικό συντακτικό έλεγχο επί του ιστότοπου και των περιεχομένων του. Αναγνωρίζει ρητώς ότι το ΕΚΚ θα δύναται ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να καταργήσει το σύνολο ή μέρος του ιστότοπου και των ταινιών. Εντούτοις, αν αυτή η ενέργεια οδηγήσει σε τροποποίηση των ΓΟΠΧ, ο χρήστης θα πρέπει να ανανεώσει την αποδοχή του, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 των ΓΟΠΧ.  

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗΣ 

Το ΕΚΚ ενημερώνει ρητά τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους, ότι σύμφωνα με τον Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-21) Μέρος Δ ́ «Διατάξεις για την αυτονομία της σχολικής μονάδας», άρθρο 87, προβλέπεται ότι «Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων ή με δική του πρωτοβουλία, δύναται να αποφασίζει τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με κάθε φορέα που κρίνει σκόπιμο, με σκοπό τη συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε προγράμματα και δράσεις πολιτιστικού, αθλητικού, κοινωνικού ή εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος» και ότι η «υλοποίηση των δράσεων και των προγραμμάτων, που αφορούν σε μία σχολική μονάδα εγκρίνεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενό της και κοινοποιείται στον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ». 

Οι θεματικές ενότητες και οι κατηγορίες των βαθμίδων εκπαίδευσης που υπάρχουν στον ιστότοπο δίνονται ως βοήθεια για την επιλογή των ταινιών. Ο/Η χρήστης, μετά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού και εφόσον εγκριθεί από το Τμήμα Διαχείρισης Ιστοσελίδας, θα αποκτά πρόσβαση στο σύνολο των εκπαιδευτικών υλικών και των αντίστοιχων ταινιών μέσω streaming, προκειμένου να διοργανώσει μία εκπαιδευτική προβολή. Οι μαθητές/ριες θα αποκτούν πρόσβαση μόνο στις ταινίες που έχουν κριθεί κατάλληλες για την ηλικιακή κατηγορία τους υπ’ ευθύνη της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας.  

Ο ιστότοπος και τα περιεχόμενα παρέχονται στην κατάσταση που είναι διαθέσιμα και εφόσον είναι διαθέσιμα. Παρόλο που το ΕΚΚ προσπαθεί να παράσχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, η διαθεσιμότητα του ιστότοπου ή των περιεχομένων του δεν είναι πάντα εγγυημένη. Από αυτήν την άποψη, το ΕΚΚ μπορεί να καθορίζει ελεύθερα τις χρονικές περιόδους στις οποίες δεν θα υφίσταται διαθεσιμότητα του ιστότοπου καθώς και των περιεχομένων, κυρίως για τεχνικούς λόγους, που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση των προτεινόμενων υπηρεσιών ή με τη βελτιστοποίηση στο πλαίσιο της χρήσης (για παράδειγμα, για επισκευές, συντήρηση και/ή ενημερώσεις του ιστότοπου). Επίσης, καθίσταται σαφές ότι το ΕΚΚ δε θα αναλαμβάνει το κόστος σύνδεσης και, γενικότερα, τα έξοδα επικοινωνίας που προκύπτουν από την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου και των περιεχομένων.  

Κάθε λογαριασμός είναι προσωπικός, και προσφέρεται αποκλειστικά για εκπαιδευτική χρήση σε σχολεία εντός της γεωγραφικής περιοχής της Ελλάδας. Την ευθύνη τήρησης των όρων χρήσης έχει το ο/η εκπαιδευτικός στον/την οποίο/α ανήκει ο εκάστοτε λογαριασμός. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης οφείλει να ενημερώνει άμεσα τη διαχειριστική ομάδα του CINEDU στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων που επέτρεψαν την έγκριση δημιουργίας του λογαριασμού - όπως την αλλαγή σχολικής μονάδας εργασίας ή την αλλαγή της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας εργασίας του/της. Επίσης, κάθε χρήστης οφείλει να ενημερώνει άμεσα στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. εάν υποπέσει στην αντίληψή του/της παράτυπη χρήση του υλικού που προσφέρεται μέσω της πλατφόρμας CINEDU.

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Τα στοιχεία που συλλέγονται μέσω της διαδικασίας εγγραφής είναι αντικείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση και τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου για τους χρήστες, την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας και τη συλλογή στατιστικών δεδομένων με αποκλειστικό σκοπό την ανατροφοδότηση για βελτίωση της πλατφόρμας. Οι αποδέκτες των δεδομένων είναι το ΕΚΚ και οι αρμόδιοι πάροχοι υπηρεσιών του ΕΚΚ που έχουν αναλάβει τις τεχνικές αναβαθμίσεις και τη φιλοξενία του ιστότοπου. Τα δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι αυστηρά απαραίτητο για την επεξεργασία, δηλαδή για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η διαχείριση της σχέσης με τον συνδεδεμένο χρήστη. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα επί των δεδομένων σας: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα εναντίωσης, δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα διατύπωσης οδηγιών που θα ισχύουν μετά θάνατον, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΕΚΚ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Το ΕΚΚ θα προσπαθήσει να επεξεργαστεί το αίτημά σας το συντομότερο δυνατόν. Αν πιστεύετε ότι ΕΚΚ έχει παραβεί τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των δεδομένων της χώρας σας. 

Για κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη, ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Για κάθε πληροφορία σχετικά με τη συλλογή cookies στον ιστότοπο, ανατρέξτε στην Πολιτική του Ιστότοπου για τα Cookies.  

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Οι ΓΟΠΧ διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε ασυμφωνία ή διαφορά που δεν δύναται να επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια.  

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Για κάθε ερώτηση ή αίτημα σχετικά με τους ΓΟΠΧ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα διαχείρισης του ιστότοπου μέσω του πεδίου «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ή ανατρέχοντας στα παρακάτω στοιχεία: 

EKK, Χατζοπούλου 9 και Θ. Ιωαννίδη 6, ΤΚ 11524, Αθήνα, τηλ: 2103678548, e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τελευταία τροποποίηση: Αύγουστος 2023